تقویم و رویداد اقتصادی فارکس و بازار های مالی بورس و بازار ایران

زمان ارز موضوع قبلی پیشبینی فعلی
12:30-13:30 ردیف 1 محتوای 1 ردیف 1 محتوا 2 ردیف 1 محتوا 2 ردیف 1 محتوا 2 ردیف 1 محتوا 2
نمونه #2 ردیف 2 مطالب 1 ردیف 2 محتوا 2 ردیف 2 محتوا 2 ردیف 2 محتوا 2 ردیف 2 محتوا 2
نمونه #3 ردیف 3 مطالب 1 ردیف 3 محتوای 2 ردیف 3 محتوای 2 ردیف 3 محتوای 2 ردیف 3 محتوای 2

آبی : تاثیر کم

نارنجی : تاثیر متوسط

قرمز : تاثیر زیاد